McCormick C-Max C-Max 75 (2004 并迟于)

您的McCormick C-Max C-Max 75 (2004 并迟于)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 Perkins 1104C-44

  润滑油容量: 7 升, 过滤器端盖: 0,7 升
   
 • 不带制动器的前桥差速器 (4x4)

  润滑油容量: 5,8 升
   
 • 前桥轮毂减速装置

  润滑油容量: 1,4 升
   
 • 后桥轮毂减速装置

  润滑油容量: 3,6 升
   
 • 带制动器的前桥差速器 (4x4)

  润滑油容量: 5,8 升
   
 • 驱动桥/液压系统

  润滑油容量: 33 升
   
 • 液压制动系统

  润滑油容量: 1 升
   
 • 动力转向

  润滑油容量: 2,3 升
   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 15 升